Preparació al nivell D de català

 

Durada: 210 hores (d’octubre a maig)

 

Objectius: l'aprenent competent del nivell C2 ha de ser capaç de:

 • Expressar-se amb naturalitat, fluïdesa, correcció, claredat, cohesió, coherència, espontaneïtat i complexitat

 • Produir discursos escrits i orals adequats al destinatari.

 • Entendre textos complexos, resumir-los i transferir-los amb coherència a un nou tipus de text, ja sigui escrit o oral, en contextos compromesos o delicats, usant un llenguatge respectuós.

 • Mostrar acord o desacord amb arguments sòlids, sense contradiccions ni informació supèrflua o innecessària.

 • Evitar barbarismes i col·loquialismes.

 • Emprar un repertori lingüístic ampli que permeti mostrar una gran flexibilitat a l'hora de reformular idees sota formes lingüístiques diferents o transmetre amb precisió matisos subtils de significat, pràcticament sense limitacions.

 

Contingut:

 1. Els determinants

 2. Els substantius

 3. Morfologia verbal

 4. L’oració

 5. Les funcions sintàctiques

 6. Els verbs ser i estar

 7. Adverbis, conjuncions i preposicions

 8. L’oració subordinada i els pronoms relatius

 9. Els pronoms febles

 10. Repàs general

Cada unitat conté:

 • Una explicació teòrica de la unitat

 • Activitats pràctiques sobre l’explicació teòrica de la unitat

 • Una activitat d’expressió escrita

 • Una activitat de lèxic i/o ortografia

 • Una activitat d’expressió oral