Preparació al nivell C de català

 

Durada: 210 hores (d’octubre a maig)

 

Objectius: Gràcies a aquest curs, podreu

 • Expressar-vos amb fluïdesa, correcció, claredat, cohesió, coherència, espontaneïtat i complexitat

 • Produir discursos escrits i orals adequats al destinatari.

 • Entendre textos complexos, resumir-los i transferir-los amb coherència a un nou tipus de text, ja sigui escrit o oral, en contextos compromesos o delicats, usant un llenguatge respectuós.

 • Mostrar acord o desacord amb arguments sòlids, sense contradiccions ni informació supèrflua o innecessària.

 • Evitar barbarismes i col·loquialismes.

 • Ampliar el vostre repertori lingüístic i millorar el control del vocabulari.

 

Contingut:

Morfosintaxi

 • Determinants i quantificadors

 • Substantiu i adjectiu

 • Morfologia verbal

 • Funcions sintàctiques

 • Pronoms febles

 • Pronoms relatius

 • Preposicions

 • Conjuncions

 • Adverbis

 

Ortografia

 • A/e àtones

 • o/u àtones

 • Accentuació

 • Dièresi

 • b/v

 • m/n

 • Oclusives

 • S/ss/c/ç/

 • r/rr

 • g/j, ig/tx, x/ix

 • l/l·l

 • h

Lèxic

 • Derivació

 • Mots compostos

 • Sinonímia i antonímia

 • Polisèmia i homonímia

 • Locucions i frases fetes

 • Barbarismes

 • Problemes lèxics

 

Expressió escrita

 • Puntuació

 • Connectors

 • Descripció

 • Resum

 • Narració

 • Carta personal

 • Carta formal

 • Text argumentatiu

 • Text instructiu