Preparació al Preliminary English Test (PET) (B1)

 

Durada: 210 hores, d’octubre a maig

 

Objectius: Preparar l’alumnat per assolir satisfactòriament l’examen oficial de Cambridge. Així doncs, es treballaran les estratègies concretes per desenvolupar l’idioma i adquirir les destreses que requereix l’examen a partir d’explicacions teòriques, exercicis i situacions pràctiques. Es pretén que l’alumnat pugui defensar-se en situacions quotidianes i turístiques.

 

Contingut:

GRAMMAR

Present simple

Present continuous

Past simple

Past continuous

Countable & uncountable nouns

Present perfect

Comparatives & superlatives

Past perfect

Gerunds & infinitives

Modal verbs

The passive voice

Future tense

Have / get something done

Reported speech

Conditional sentences

 

WRITING

Sentence transformation

Connectors of addittion and contrast

Sentence transformation

Contractions in informal letters

Useful phrases for informal letters

Prepositions

Letters & e-mails

Informal letters

Sentence transformation

 

VOCABULARY

Shops & shopping

Buildings

Hobbies & leisure

Describing people

Clothes & clothing

Body parts

Collocations (do & make)

Food & drink

Technology & computers

Films & cinema

Health & medicine

Nature & environment

Household objects

The weather

SPEAKING

Describing a picture